PRIVACY

Privacy Statement

G-Nius hecht veel belang aan de privacy van haar kandidaten, flexwerkers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website. Persoonsgegevens zullen dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd, conform de eisen die de AVG hieraan stelt.

Identiteit

Dit is de Privacy Verklaring van G-Nius BV. G-Nius is gevestigd aan de St. Jorisstraat 15, 5211 HA te ’s-Hertogenbosch.

Technische Informatie en Cookies
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

G-Nius maakt gebruik van webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een session-cookie is een tijdelijk bestand met anonieme technische informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Session-cookies worden enkel gebruikt voor het eventueel opslaan van gebruikersnaam en wachtwoord.

Persoonsgegevens
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse dan verzamelen wij enkel relevante gegevens van u om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Doeleinden verzamelen Persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder detachering, bemiddeling, payroll, contractering ZZP, werving & selectie, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om

 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
 2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks etc.;
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 5. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 6. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 7. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 8. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 9. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 10. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen; en/of
 11. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Verzamelen Persoonsgegevens
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis

Op het moment dat u voor G-Nius kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • nationaliteit, BSN, ID bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Indien u voor G-Nius kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als ZZP’er worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens.

G-Nius legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Delen van Persoonsgegevens
G-Nius kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Verzamelen Persoonsgegevens”.

G-Nius heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Bewaartermijnen
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten (indien u (nog) niet voor G-Nius heeft gewerkt)
Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot één jaar na het laatste contact indien u niet voor G-Nius heeft gewerkt. U krijgt na een jaar nadat u geen contact met ons heeft gehad een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u aangeven bij uw contactpersoon. U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door G-Nius. Uw persoonsgegevens zijn na drie kalendermaanden definitief verwijderd (bij Werving & Selectie zijn uw gegevens ivm claimrisico’s langer beschikbaar).

Indien u voor G-Nius werkt/heeft gewerkt
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn t.b.v. bijv. claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor G-Nius.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, dan kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon. U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door G-Nius. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor G-Nius overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens Zakelijke Relaties
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

G-Nius verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen

 1. voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en
 2. een zakelijke relatie te onderhouden en
 3. een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

G-Nius kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) en in alle overige gevallen waarin G-Nius hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. G-Nius heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Inzage en Correctie
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij G-Nius.

Beveiliging
G-Nius doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens G-Nius diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is G-Nius met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, Opmerkingen, Klachten of (vermoeden) Datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door G-Nius, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@g-nius.nl.

G-Nius BV
T.a.v. Dhr. L. Keller
St. Jorisstraat 15
5211 HA ’s-Hertogenbosch

U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 073 610 1469.

Wijzigingen Privacy Verklaring
G-Nius kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van G-Nius. Deze versie is opgesteld in Januari 2018.