PRIVACYVERKLARING

G-Nius hecht veel belang aan de privacy van haar professionals, opdrachtgevers, relaties en bezoekers van de website.

Persoonsgegevens zullen dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. In deze privacyverklaring staat omschreven welke gegevens wij verzamelen, hoe en waarom we dit doen en hoe wij omgaan met deze gegevens.

WAAROM HEEFT G-NIUS PERSOONSGEGEVENS NODIG?
Als detacheringsbureau hebben wij jouw gegevens nodig om onze dienstverlening (bemiddeling detachering, detavast, interim en werving en selectie) te kunnen uitvoeren.

G-NIUS VERZAMELD GEGEVENS VOOR DE VOLGENDE SPECIFIEKE DOELEN:
– Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van professionals, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van (openbaar toegankelijke) sociale media.
– Om professionals te kunnen bellen of e-mailen wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Voor een (mogelijke) overeenkomst met professionals, voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst van opdracht of rol.
– Om opdrachtgevers van G-Nius te kunnen voorzien van een passende professional en daaruit volgend een (mogelijke) overeenkomst met de opdrachtgever.
– Om bij bemiddeling te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften zoals bijvoorbeeld identificatie, arbeidswetgeving, fiscale en socialezekerheidswetgeving.
– Voor het aangaan en onderhouden van zakelijke relaties.
– Het onderhouden en verbeteren van de website.
– Voor de realisatie van andere bedrijfsdoelen zoals bijvoorbeeld verbetering van de dienstverlening, genereren van managementinformatie, tevredenheidsonderzoeken en toegangsbeveiliging.

WELKE GEGEVENS BEWAARD G-NIUS?
G-Nius verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons mondeling of schriftelijk hebt verstrekt. Daarnaast verzamelen wij ook gegevens die wij via derde partijen verstrekt krijgen, zoals bijvoorbeeld bij een sollicitatie via een jobboards en socialmediakanalen.

Gegevens van professionals kunnen zijn:
Naw-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
Geboortedatum, leeftijd, geslacht, nationaliteit, taal
Cv, opleidingen en werkervaring
LinkedIn profiel
KVK-nummer en btw-nummer/btw-ID
Bankrekening
Burgerservicenummer
Gegevens over beschikbaarheid, tariefindicatie, wensen, functie/functiegroep
IP-adres

Gegevens van zakelijke relaties kunnen zijn:
Naam en naam van organisatie
E-mailadres en telefoonnummers
LinkedInprofiel
Functie/functiegroep

GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Een onderneming mag alleen persoonsgegevens verwerken als ze daar een grondslag voor hebben. Jouw persoonsgegevens verwerken wij basis van de op de volgende vier rechtsgronden:

Toestemming: voor het doorgeven van gegevens van professionals aan een (potentiële) opdrachtgever. Een gegeven toestemming kun je overigens altijd weer intrekken.

Gerechtvaardigd belang: G-Nius verwerkt persoonsgegevens om haar gerechtvaardigde belangen te behartigen, te weten:

  • Aangaan en onderhouden van zakelijke relaties.
  • Uitvoeren van dienstverlening bemiddeling (bijvoorbeeld door verwerken van gegevens via derden verkregen).
  • Informeren over dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via email).

Overeenkomst: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst door G-Nius.

Wettelijke plicht: als we een rechtmatige vordering ontvangen om gegevens te verstrekken aan een bevoegde autoriteit. Ook zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens (lang) te bewaren in onze financiële administratie, op grond van belastingwetgeving.

DELEN MET ANDEREN
G-Nius deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De verwerkers mogen de persoonsgegevens alleen in onze opdracht en onder ons toezicht verwerken, alleen voor doelen die wij bepalen onder strikte geheimhouding. G-Nius blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer wij samenwerken met freelancers of interim professionals en het is noodzakelijk om persoonsgegevens uit te wisselen, sluiten we een model- of inleenovereenkomst af.

HOE LANG BEWAART G-NIUS GEGEVENS?
Bij G-Nius bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving. Wanneer de bewaartermijn van persoonsgegevens is verstreken worden deze vernietigd of geanonimiseerd.

G-Nius hanteert de volgende bewaartermijnen:
Bij werving en selectie, detachering, detavast en interim:

Persoonsgegevens die G-Nius in kader van detachering, detavast, werving en selectie of interim heeft gekregen, worden maximaal 12 maanden bewaard, tenzij je toestemming geeft om die gegevens langer te bewaren.

Bij verleende toestemming voor verwerking:

Gezien de aard van onze dienstverlening en jouw belang als professional om over een langere periode een relatie met G-Nius op te bouwen en in beeld te blijven voor opdrachten zullen jouw gegevens maximaal 3 jaar bewaard worden, als in de tussentijd geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Wel zul je tussentijds regelmatig worden verzocht jouw gegevens bij te werken (update CV) en jouw beschikbaarheid kenbaar te maken. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt geldt de datum van deze update als het begin van een nieuwe termijn van 3 jaar.

Voor gegevens die vallen onder wettelijk vastgestelde bewaartermijnen is de termijn vaak langer. Voor bijvoorbeeld fiscale doeleinden is die termijn 7 jaar.

COOKIES
G-Nius maakt gebruik van web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze dienstverlening en onze website te verbeteren. Meer informaties over deze cookies lees je in onze cookieverklaring.

INZAGE EN CORRECTIE
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te laten passen of te laten verwijderen. Naast het recht op inzage, correctie en verwijdering kun je ons vragen de verwerking te beperken en is het mogelijk bezwaar te maken wanneer je het niet eens bent met de verwerking.

Je kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@g-nius.nl. Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen wij de weigering toelichten.

BEVEILIGING
G-Nius doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot alle persoonsgegevens die wij bewaren.

De website van G-Nius maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door G-Nius, dan kan je contact met ons opnemen via info@g-nius.nl. Je kan ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 073 610 1469.

G-Nius BV
T.a.v. Dhr. L. Keller
St. Jorisstraat 15
5211 HA ’s-Hertogenbosch

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
G-Nius kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Het meest actuele versie is te allen tijde in te zien op onze website. Deze versie is opgesteld in mei 2024.

CONTACTGEGEVENS G-NIUS
G-Nius BV
St. Jorisstraat 15
5211 HA ’s-Hertogenbosch
info@g-nius.nl
073 610 1469